Eurovaalit 2019

Miksi Eurooppa ja eurovaalit?

Minun unelmani on, että jokainen eurooppalainen saisi nauttia pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta. Jokaisella lapsella olisi oikeus päivähoitoon, maksuttomaan peruskouluun ja kouluruokaan. Jokaisella vanhuksella olisi turvattu eläke ja hoiva. Osaamista arvostettaisiin niin, että koulutukseen ja tutkimukseen panostettaisiin reilusti. Kaikkien työehdot ja palkat olisivat kunnossa ja tasolla, jolla yhden työn palkalla voi tulla toimeen. Ja että niistä työehdoista voisi myös kollektiivisesti neuvotella. Yrityksillä olisi reilut ja ennakoitavat markkinat, joilla toimia. Haluan universaaleja palveluja kaikille, en köyhäinapua kurjimmille. Tähän on kuitenkin vielä reilusti matkaa. Euroopan asukkaat eivät ole yhdenvertaisia keskenään.

Ei siis liene yllätys, että määrittelen itseni federalistiksi. Haluan tiiviimpää, parempaa ja poliittisempaa Euroopan unionia, jossa rakentaa unelmieni Eurooppaa. Minun federalismini on demokratiaa, avoimuutta, päätöksentekoa sille parhaiten soveltuvalla tasolla ja unionin taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden tasapainoa. Uskon vahvasti Eurooppaan ja siihen, että vain aktiivisena osana unionia voimme löytää aidosti kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, työn murrokseen tai jatkuvaan eriarvoistumiseen. Suomen kaltaiselle pienelle, pohjoiselle maalle unioni tarjoaa suuremmat hartiat ja selkänojan. Suurvaltojen pörhistellessä ympärillämme yksin jääminen olisi vaihtoehdoista huonoin.

Tarvitsemme Euroopan unionia, mutta nykyistä parempaa. Unionin tulevaisuudesta päätetään nyt, kun Iso-Britannian lähtiessä unionin suuntaa määritellään uudelleen. Sillä määrittelyllä on Suomelle ja suomalaisille valtavasti merkitystä, koska olemme vientivetoinen, korkean osaamisen maa, jonka suurin markkina-alue on muu Euroopan unioni. EU:n taloudesta ja menestyksestä riippuu myös Suomen talouden, työllisyyden ja palveluiden tulevaisuus.

Minä haluan Euroopan, joka on nykyistä solidaarisempi, oikeudenmukaisempi ja vähemmän finanssimarkkinoiden armoilla. Minun EU:ni on oppinut talouskriisistä sen, että kuripolitiikka ei luo kasvua ja vakautta vaan työttömyyttä ja toivottomuutta, pohjan äärioikeiston nousulle, epätoivolle, pelolle ja vihalle. Politiikan lähtökohtana on oltavakasvu ja työllisyys, talouden ja sosiaalisen ulottuvuuden tasapainottaminen ja hyvinvoinnin kasvattaminen. Sosiaalisten mittareiden, kuten työllisyyden tai koulutusasteiden, tulisi olla talousmittareiden kanssa yhtä sitovia.

Haluan Euroopan, joka on nykyistä demokraattisempi ja päätöksenteossaan avoimempi. Euroopan parlamentti edustaa unionin kansalaisia ja on sen ainoa demokraattisesti valittu toimielin. Parlamentin valtaa on kasvatettava ja sille on luotava aito mahdollisuus säätää lakeja, ei vain kommentoida ja hyväksyä niitä. Pitkässä juoksussa myös muita unionin toimielimiä tulee demokratisoida, sillä tarvitsemme läpinäkyvyyttä päätöksentekoon. Komission valinnan tulee noudatella enemmän Euroopan parlamentin vaalien tulosta ja siitä tulisi muodostua unionin hallitus. Komission ja komissaarien puoluepoliittisuus tulisi tuoda selvemmin näkyviin. Sosialidemokraattinen komissaari katselee maailmaa eri lasein kuin kokoomuslainen, ja tämä tulisi tunnistaa ja tunnustaa.

Haluan unionin, joka panostaa työllisyyteen, koulutukseen ja tasa-arvoon. Tarvitsemme eurooppalaista työllisyyspolitiikkaa ja nykyistä suurempia resursseja muun muassa eurooppalaisen nuorisotakuun toteuttamiseen. Tarvitsemme koulutus- ja innovaatiopanostuksia, jotta Eurooppa on jatkossakin korkean osaamisen alue. Tarvitsemme yhä feminismiä politiikkaan, jotta jokainen meistä saa samat mahdollisuudet ja tarvittavan tuen menestyäkseen omassa elämässään.

Haluan unionin, joka kantaa vastuunsa maailmasta ja edistää ihmisoikeuksia niin unionin sisällä kuin muuallakin. EU on maailman suurin kehitysavun antaja ja sen tulee olla niin myös jatkossa. Sekä unionin että jäsenmaiden on lisättävä panostaan ilmastonmuutoksen torjuntaan globaalisti niin kansainvälisten sopimusten kautta kuin käytännön toiminkin. Tarvitsemme vahvan unionin edistämään tasa-arvoa, tyttöjen ja naisten oikeuksia globaalilla kentällä, jossa ihmisoikeudet jäävät liian usein taloudellisten intressien jalkoihin.

Haluan siis rakentaa Eurooppaa, joka on poliittisesti vahva, demokraattinen ja solidaarinen yhteisö, joka edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa niin sisällään kuin globaalistikin. Olemme hyötyneet valtavasti unionin jäsenyydestä, ja hyödymme vastakin, mutta vain jos vain osaamme asettaa  kunnianhimoisia tavoitteita. Suomalainen hyvinvointivaltio rakennettiin vaikeassa tilanteessa, rohkeudella ja lujalla tahdolla. Nyt rohkeutta ja visioita tarvitaan Euroopassa.

Tule mukaan tekemään parempaa, vahvempaa Eurooppaa!