Kuntavaalit

Miksi olen ehdolla kuntavaaleissa?

Tampere on kotikaupunkini. Olen syntynyt ja kasvanut täällä, käynyt peruskoulun ja lukion, harrastanut, löytänyt ensimmäisen työpaikkani, rakastunut ja pettynyt, siis kasvanut aikuiseksi.

Lukion jälkeen lähdin vuosikymmeneksi maailmalle, ensin Englantiin ja sitten Helsingin kautta takaisin Englantiin, töihin Brysseliin ja Eurooppaa kiertävälle radalle.

Melkein kymmenen vuotta sitten palasin takaisin Tampereelle ja tänne aion jäädäkin, vaikka työt sijaitsevatkin muualla. Perheemme koti löytyy vanhasta puukerrostalosta ihanan yhteisöllisestä Tahmelasta.

Tampere on siis koti. Se tarjoaa meidän perheellemme niitä asioita, jotka tekevät elämästä arvokasta ja mielekästä: turvallisen kasvuympäristön lapsillemme, rikkaan kulttuurielämän ja harrastusmahdollisuudet. Minulle Tampere on eteenpäin katsova, kansainvälinen ja rohkea kaupunki, joka satsaa asumiseen, julkiseen liikenteeseen ja tulevaisuuden palveluihin.

Tätä kehitystä haluan olla viemässä eteenpäin ja määrittämässä sen suuntaa. Tampereen ja päätöksentekijöiden on katsottava reippaasti eteenpäin, ei vain vaalikausi kerrallaan, vaan 50 vuotta eteenpäin. Haluan olla luomassa Tamperetta, joka on vuonna 2070 edelleen Suomen vetovoimaisin kaupunki asukkaille ja pohjolan kiinnostavin kaupunki kulttuuritoimijoille, yrittäjille, tieteelle ja tutkimukselle.

Sellaista kaupunkia rakennetaan panostamalla ihmisiin ja hyvinvointiin, investoimalla työllisyyteen ja kehittämällä avoimuutta, demokratiaa ja kansainvälisyyttä. Alta löydät jotain ajatuksiani siitä mitä valtuutettuna edistäisin. Mielelläni vastaan myös kysymyksiin ja käyn keskustelua, aina saa siis kommentoida, kysyä, laittaa viestiä sosiaalisen median kautta tai sähköpostilla. Tehdään yhdessä Tampereesta tulevaisuuden kaupunki!

Jokaiselle toimiva arki

Arjen sujuminen on jokaiselle meistä tärkeää. Se, että asuminen, julkinen liikenne ja palvelut tukevat arkea, liikkumista ja harrastamista on yksi hyvän elämisen edellytys. Tärkeää tämä on ruuhkavuosien keskellä taiteileville lapsiperheille, mutta myös yhä kasvavalle määrälle yksinasuvia tamperelaisia. Siksi valtuutettujen tärkeimpiä tehtäviä onkin keskittyä arkeen.

Tulevaisuuteen investointi tarkoittaa panostamista lapsiin ja nuoriin. Jokainen lapsi ja nuori on pidettävä mukana, syrjäytymistä on torjuttava aktiivisesti varhaisesta lapsuudesta alkaen ja koulutukseen on panostettava. Tämä tarkoittaa niinkin yksinkertaisia asioita, kuin riittäviä resursseja neuvolapalveluihin, jotta neuvolassa voidaan käydä riittävän usein. Tai päiväkodin ja koulun sijaitsemista lähellä kotia. Se tarkoittaa myös sitä, että kouluissa on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jotta opetus on laadukasta ja myös kiusaamiseen tai pahoinvointiin päästään puuttumaan nopeasti. Tarvitsemme riittävästi kouluterveydenhoitajia, -psykologeja ja muita ammattilaisia koulujen arkeen, jotta lapsille ja nuorille on tarjolla tukea nopeasti, mutkattomasti ja aina tarpeen vaatiessa.

Toimiva arki on myös infraa. Se on joukkoliikenteen toimivuutta, hyvää kaavoitusta ja miellyttäviä asuinalueita, lähiluontoa ja saavutettavia virkistysalueita. Olen ollut kuluneen valtuustokauden yhdyskuntalautakunnan jäsen ja olen siten saanut pureutua syvälle kaupunkisuunnitteluun, liikenteeseen ja siihen Tampereeseen, jota suunnitellaan nyt, rakennetaan tulevina vuosina ja joka on todellisuuttamme sitten vuosikymmenen päästä. On todella tärkeää, että pidämme kaikessa päätöksenteossa mukana kestävän kehityksen periaatteet, katsomme rohkeasti tulevaan ja kehitämme Tamperetta kaikille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että uudet asuinalueet on suunniteltava niin, että palvelut, työt ja harrastukset ovat lähellä tai helposti saavutettavissa kävellen, pyöräillen ja julkisella liikenteellä. Samoin vanhojen asuinalueiden peruskorjauksia ja täydennysrakentamista on suunniteltava niin, että se ottaa huomioon arjen toimivuuden ja ympäristölliset näkökulmat. Tampereelle muutetaan ja tänne tarvitaan lisää kohtuuhintaista asumista, mutta meillä on myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, joita tulee suojella nykyistä paremmin.

Kulttuuri todella kuuluu kaikille

Tampere on monin tavoin hieno kulttuurikaupunki. Vuonna 2026 olemme toivottavasti myös Euroopan kulttuuripääkaupunki. Kulttuurin harrastaminen lisää hyvinvointia ja kulttuuritarjonta tekee kaupungista elinvoimaisen ja vetovoimaisen paikan. Kulttuurin saavutettavuus ei kuitenkaan ole itsestään selvää, vaan siihen on panostettava niin lasten, kuin vanhustenkin osalta.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla oikeus edes yhteen harrastukseen. Harrastaminen tukee sekä oppimista, että tarjoaa sosiaalisen ympäristön ja taitoja, jotka edistävät osallisuutta ja torjuvat syrjäytymistä. Tampereella tulee ottaa käyttöön harrastustakuu ja mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastaminen, oli se sitten liikunta-, tiede- tai taideharrastus. Korona-aika on näyttänyt selvästi, miten tärkeitä harrastusten tuomat sosiaaliset suhteet ovat. Osana jälleenrakennusta meidän on erityisesti panostettava jokaisen mahdollisuuteen harrastaa.

Kulttuuri, ja ennaltaehkäisevä terveyden edistäminen jäävät kuntien vastuulle sote-uudistuksen toteutuessa. Kulttuuri ja terveys tukevat luontevasti toisiansa. Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia tuleekin tukea nykyistä laajemmin, se luo hyvinvointia ja säästää muualta. Kirjastoista on huolehdittava ja niille on turvattava riittävät toimintaedellytykset myös kehittää ja laajentaa toimintaansa. Teattereiden, museoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden tukemisessa on otettava huomioon myös esteettömyys ja mahdollisimman edullisten kulttuurielämysten tarjoaminen, jotta jokaisella olisi mahdollisuus nauttia taiteesta ja kulttuurista.

Tampere ei ole kulttuurikaupunki ilman taiteilijoita ja muuta kulttuurin työväkeä. Kaupungin onkin tuettava kulttuuria ja taiteilijoita myös varmistamalla työtilojen ja kulttuuritilojen riittävä määrä. Hiedanrannan kehittämisessä on pidettävä kulttuurialan toimijat mukana ja varmistettava, että tiloja toimintaan löytyy muualtakin. Kaupunki voi tukea kulttuurialaa myös muutoin, esimerkiksi kaupungin työntekijöiden kiittäminen kulttuurisetelein toimii sekä kiitoksena työntekijöille että tukena liikunta- ja kulttuuritoiminnalle.

Töitä ja koulutusta tulevaisuuden tarpeisiin

Ihmisiin panostaminen tarkoittaa myös työllisyyspolitiikkaa. Työttömyyteen puuttuminen vaatii aktiivisia toimia. Kaupunki voi edesauttaa työllisyyttä esimerkiksi julkisilla investoinneilla työllistäviin hankkeisiin ja panostamalla palveluihin, sekä luomalla luotettavia toimintaympäristöjä liiketoiminnalle.

Koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen luo tulevaisuuden edellytyksiä. Peruskouluissa on ryhmäkoot pidettävä riittävän pieninä oppimisen ja koulurauhan turvaamiseksi. Toisen asteen koulutukseen on panostettava ja jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle on löydettävä koulupaikka.

Tampereen tulee panostaa avoimeen ja kansainväliseen toimintaympäristöön, joka houkuttelee kaupunkiimme yhä enemmän osaajia ja toimijoita myös muualta. Tämä tarkoittaa myös rasismin ja kaikenlaisen vihapuheen yksiselitteistä torjuntaa.

Ilmastonmuutosta on torjuttava nyt, ei vasta huomenna

Ilmastopolitiikasta puhutaan paljon ja hyvä niin. Koska jos emme torju ilmastonmuutosta nyt, ovat seuraukset katastrofaalisia niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Tampere on sitoutunut kunnianhimoiseen hiilineutraaliustavoitteeseen ja se vaatii aktiivisia toimia. Meidän on kyettävä vähentämään niin asumisen kuin liikenteenkin päästöjä. Asumisen osalta voimme tukea energiaremontteja ja vaatia vähähiilisyyttä uudelta rakentamiselta sekä täydennys- ja korjausrakentamiselta. Liikenteen osalta joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkutapaosuuksia on saatava nostettua. Tarvitsemme enemmän ja laadukkaampia pyörä- ja kävelyteitä. Asumisessa taas rakennetaan aina hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrelle ja joustetaan myös pysäköintinormeista, eli ohjataan kohti kestävämpiä kulkumuotoja.

Tampere on upea, muttei vielä valmis. Tarvitaan visioita, luovuutta ja reilu annos rohkeutta, jotta voimme luoda kaupungin, joka on avoin ja kansainvälinen, jossa pidetään kaikki mukana kehityksessä ja jossa jokaisen arki toimii.

Tehdään yhdessä Tampereesta meidän kaupunki!